Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst.

De Cliënt

en de

Hulpverlener: Praktijk voor verliesbegeleiding
Greetje (M.M.E.J.) Noordman
Brederostraat 32
2332BB Leiden
06-27036135

komen overeen samen te werken aan het oplossen of verminderen van het gezamenlijk vastgestelde probleem/de gezamenlijk vastgestelde klachten, waarbij de behandeling onder verantwoordelijkheid van een door de ABvC erkende supervisor staat.

De volgende bepalingen zijn van kracht:

1. De cliënt verschaft de hulpverlener de volgende gegevens:
Verwijsgegevens: huisarts/specialist
Adres en woonplaats
Telefoonnummer/email
Diagnose
Medicijngebruik/dosering
Relevante informatie, bv. andere therapieën
Was of bent u onder psychologische/psychiatrische behandeling?
Zo ja, naam behandelaar of instelling
2. De cliënt geeft de hulpverlener toestemming contact op te nemen met de verwijzende arts voor eventueel overleg.
3. De cliënt verbindt zich voor een behandeltraject van minimaal vier sessies tegen het vastgestelde tarief van 70 euro per sessie.
4. De therapeut heeft de plicht een dossier te vormen in het kader van de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).
5. De cliënt heeft het recht van inzage in het dossier en de therapeut heeft de plicht de cliëntgegevens geheim te houden, in navolging van de beroepscode van de ABvC (www.ABvC.nl).
6. Cliënt is op de hoogte dat de behandelgegevens geanonimiseerd worden gebruikt voor supervisie en mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek.
7. Indien de afspraak minstens 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de behandeling niet in rekening gebracht.
8. Bij ziekte van de hulpverlener of andere calamiteiten wordt de afspraak verzet. Indien de cliënt op dat moment wil annuleren kan dit kosteloos.
9. Facturering vindt aan het einde van de betreffende maand plaats. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
10. Op deze overeenkomst is de klachtenprocedure van het Scag (www.scag.nl)van toepassing.
11. Beëindiging van het behandeltraject kan slechts met wederzijds goedvinden geschieden.
Het starten van de begeleiding d.w.z. het maken van een afspraak in aansluiting op het kennismakingsgesprek bevestigt dat de cliënt akkoord gaat met deze overeenkomst.

20180524

end meta -->

Copyright © Praktijk voor Verliesbegeleiding.